.

.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb na internetové stránce elektronického obchodu canape.sk mezi společností Canapé , spol. sro a jejími obchodními partnery.

 1. Obecná ustanovení
 2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti prodávajícího
 4. Práva a povinnosti kupujícího
 5. kupní cena
 6. platební podmínky
 7. dodací podmínky
 8. Nabývání a odpovědnost
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky) a vrácení zboží
 11. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

 1. Prodávajícím je obchodní společnost Canapé , spol. sro , se sídlem Tureň 567, 903 01, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro , vložka č .: 82705 / B, IČ: 46 754 415, DIČ: 2023561188, tel. č .: +421 903 400 054, e-mail: info@canape.sk a která je provozovatelem internetové stránky elektronického obchodu canape.sk (dále jen "prodávající" nebo "provozovatel").
 2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí na internetových stránkách elektronického obchodu (dále jen "kupující").
 3. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 4. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.
 5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou platné až do vydání nových VOP.
 6. Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží je vyznačena u každého zboží v položce "Dostupnost" a bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.
 7. Prodávající je vůči kupujícímu vázán svou nabídkou zboží prezentovaného na internetové stránce prodávajícího včetně ceny, během lhůty 24 hodin od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

 1. Kupující může objednávat zboží prostřednictvím nákupního košíku na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. 
 2. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:
  1. e-mailovou zprávou kupujícího zaslaného prodávajícímu,
  2. kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
  3. telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka").
 3. Po předchozím přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení, označené jako "Potvrzení objednávky", o akceptování objednávky formou e-mailu nebo telefonicky. Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za akceptování objednávky. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!
 4. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje následující údaje:
  1. dostupnost a termín dodání zboží kupujícímu,
  2. název, cenu zboží a cenu přepravy,
  3. adresu místa doručení zboží spolu se jménem kontaktní osoby,
  4. podmínky a způsob přepravy.
 5. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle Zákona č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, Zákona 22/2004 Z. ze elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen:
  1. dodat na základě potvrzené objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zabalit ho vhodným způsobem potřebným na jeho ochranu během přepravy,
  2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo podmínky dle platných právních předpisů ČR,
  3. odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné podobě návod v slovenském jazyce, potvrzený záruční list, dodací list a daňový doklad (fakturu).
 2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen:
  1. převzít zakoupené nebo objednané zboží,
  2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů spojených s doručením zboží,
  3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,
  4. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
 2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.

5. Kupní cena

 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží. 
 2. Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na jeho účet, za den platby se považuje ten den, ve kterém byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu eura a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
 5. Prodávající je plátcem DPH.

6. Platební podmínky

 1. Kupující může na základě zálohové faktury za zboží zaplatit těmito způsoby:
  1. v hotovosti přímo při převzetí zboží (dobírka, kurýr) nebo 
  2. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
 2. Prodávající vystaví kupujícímu zálohovou fakturu na základě odeslané objednávky, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. 
 3. Platbu může kupující uskutečnit následovně:
  1. převodním příkazem ze svého účtu,
  2. přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího,
  3. platbou službou PayPal
  4. platba kartou
 4. Platba je možná pouze v eurech a českých korunách.
 5. Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

7. Dodací podmínky

 1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou nezávaznými údaji.
 2. Prodávající zajišťuje dodání zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce, a to:
  1. kurýrní službou nebo
  2. osobní odběr
 3. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 5 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.
 4. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky oznamování e-mailem.
 5. Kupující je povinen převzít zboží na místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. 
 6. Pokud dojde k prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu na dodání zboží, a to i opakovaně, o čem prodávající vydá kupujícímu potvrzení. 
 7. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy byl kupujícímu dostupný, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. Po předání zboží třetí osobě prodávající vrátí kupujícímu jeho případně zaplacenou zálohu.
 8. Pokud prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo uvedené v potvrzení objednávky, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat dopravci protokol o doručení a předání zboží.
 9. Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku na neporušenost obalu hned při jeho doručení a přebírání. Pokud je obal zboží mechanicky poškozen, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam, tzv. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodá kupujícímu nové zboží.
 10. Prodávající dodá kupujícímu spolu se zbožím daňový doklad (fakturu), dodací list, návod k obsluze a záruční list, pokud to vyžaduje povaha zboží.
 11. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 12. Dostupnost zboží je uvedena u každého konkrétním zboží. Termíny vycházejí z informací poskytovaných dodavatelem, popřípadě výrobcem a jsou pouze předpokládané. Pro zboží nad 50 kg je nutné dohodnout podmínky přepravy.
 13. "Skladem": Zboží je fyzicky skladem přímo u nás. V případě objednávky do 10:00 hod. je zboží expedováno týž pracovní den (doba doručení je závislá na zvoleném způsobu dodání, zpravidla se jedná o dva až tři pracovní dny doručení).
 14. "Externí sklad": Zboží je fyzicky skladem u našeho dodavatele. Doručení a naskladnění zboží zpravidla probíhá během 2-4 týdnů od objednávky a platby.
 15. Zboží bude vyexpedováno po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro jeho vyskladnění.
 16. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na místo uvedené v potvrzení objednávky a převzatý okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho představitelem a písemným potvrzením jeho převzetí nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

8. Vstup vlastnictví a odpovědnost

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 2. Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. 
 3. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. Kdy kupující nepřevezme zboží včas, přechází na něj odpovědnost za škody na zboží okamžikem, kdy mu prodávající umožnil nakládat se zbožím.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. 
 5. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

9. Ochrana osobních údajů

 1. Aby prodávající mohl nabídnout hodnotné služby kupujícímu, potřebuje znát některé osobní údaje kupujícího. Tyto údaje prodávající chrání před jejich zneužitím.
 2. Pokud je kupující fyzickou osobou, je potřebné pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 3. Pokud je kupující právnickou osobou nebo živnostníkům, je potřebné pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své identifikační údaje, a to obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
 4. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím v rámci objednávky av rámci zákaznické registrace prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob při jejich zpracovávání a přenosu (dále jen "GDPR ").
 5. Na základě odeslání objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, kupující v souladu se GDPR bere na vědomí, že prodávající začne se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 
 6. Kupující uskutečněním zákaznické registrace a zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů pro propagační i marketingové účely as předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím , aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílaly zákazníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu z. č 147/2001 Sb. o reklamě a z. č. 610/2003 Sb. o elektronické komunikaci.
 7. Poučení k právům dotčených osob je uvedeno v informační povinnosti na webovém sídle.
 8. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje kupujícího žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.
 9. Údaje o nákupech kupujícího, které jsou potřebné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně jsou ukládány v bezpečné databázi. 
 10. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje kupujícího žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.
 11. Ve smyslu § 28 odst. 1 ZOOU má kupující právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat zákonem stanovené úkony (např. Potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány).

10. Odstoupení od kupní smlouvy (zrušení objednávky) a vrácení zboží

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že se daný zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží. Prodávající o této skutečnosti neprodleně informuje kupujícího a vrátí mu již zaplacenou kupní cenu za zboží, dohodnutou v potvrzené objednávce.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od potvrzené objednávky bez udání důvodu, kdykoliv před expedicí zásilky formou e-mailové zprávy, SMS nebo telefonicky, a to bez jakéhokoliv postihu. Jestliže kupující za zboží zaplatil předem, prodávající mu vrátí zaplacenou kupní cenu bezhotovostním převodem na účet kupujícího do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
 3. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji.
 4. Při odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu je třeba dodržet následující postup:
  1. Kupující odešle prodávajícímu e-mail nebo dopis s tímto: "Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy ze dne ( den.měsíc.rok / datum nákupu) č. (Číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet č. (Správně číslo účtu) ". Dále uvede své jméno, adresu a aktuální datum.
  2. Kupující odešle zboží ve formě pojištěné zásilky nebo zboží osobně doručí do sídla prodávajícího, přičemž hradí přepravní náklady.
  3. Vrácené zboží musí být v původním a nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) As originálním dokladem o koupi (fakturou). Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Zboží vrácené formou dobírky prodávající nepřijímá.
 5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle kupujícímu zaplacenou kupní cenu převodem na účet nebo poštovní poukázkou, a to nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží vrátí na náklady kupujícího zpět.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou zpracovány podle z. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, z. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, z. č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, z. č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a z. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, z. č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu, z. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a z. č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, v platném znění, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna soukromě ve formě e-mailových zpráv.
 5. Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 6. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP a reklamační řád prodávajícího přečetl, seznámil se s jejich obsahem av celém rozsahu s nimi souhlasí.V Bratislavě, dne 28.1.2016